เงินฝากออมทรัพย์ 1

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. เปิดบัญชีครั้งแรกวงเงินไม่ต่ำกว่า 100 บาท

2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.15 ต่อปี

3. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

4. สามารถฝากหรือถอนเงินได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา

5. การถอนเงินฝากหรือปิดบัญชี  จะคำนวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันถอนหนึ่งวัน