ผลการดำเนินงาน 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนสมาชิก (คน)

                                         7,597

ทุนเรือนหุ้น

                   2,057,424,220.00

สินทรัพย์รวม

                   5,205,662,799.64

เงินรับฝากออมทรัพย์

                   1,255,720,590.66

เงินรับฝากออมทรัพย์ 1

                         45,619,023.78

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

                   1,418,717,209.60

เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น

                         10,015,141.32

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

                         70,862,376.39

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

                         89,126,962.95

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

                   4,099,123,276.24

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ

                         21,307,152.29

รายได้

                         45,200,541.56

ค่าใช้จ่าย

                         20,924,297.40

กำไรสุทธิ

                         24,276,244.16