ผลการดำเนินงาน 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
จำนวนสมาชิก (คน)
                                         7,557
ทุนเรือนหุ้น
                   1,997,311,360.00
สินทรัพย์รวม
                   5,273,091,828.29
เงินรับฝากออมทรัพย์
                   1,291,066,310.96
เงินรับฝากออมทรัพย์ 1
                         28,939,608.95
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
                   1,444,984,315.23
เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น
                                   3,011.77
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
                         74,929,469.85
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
                         91,539,653.99
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
                   4,151,703,519.14
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
                         15,912,636.25
รายได้
                       202,917,151.44
ค่าใช้จ่าย
                         69,842,206.54
กำไรสุทธิ
                       133,074,944.90