ผลการดำเนินงาน 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

 

จำนวนสมาชิก (คน)                                    7,393.00
ทุนเรือนหุ้น                    1,900,290,360.00
สินทรัพย์รวม                    5,200,671,716.13
เงินรับฝากออมทรัพย์                    1,310,003,724.17
เงินรับฝากออมทรัพย์ 1                          21,034,160.62
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ                    1,430,454,925.12
เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น                            1,005,074.49
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน                          66,164,872.26
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM                          79,806,508.97
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ                    4,266,151,176.77
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ                            9,707,327.30
รายได้                        261,575,073.30
ค่าใช้จ่าย                          89,049,296.76
กำไรสุทธิ                        172,525,776.54