วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 

แนวทางการพิจารณาการให้สมาชิกกู้เงินฉุกเฉิน

อายุสมาชิก จำนวนเงินกู้ วงเงินไม่เกิน
ตั้งแต่ 1 เดือนไม่ถึง 1 ปี 2 เท่า 50,000
1 ปีขึ้นไป 4 เท่า 100,000

 

วัตถุประสงค์

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอันจำเป็นเร่งด่วนและมีความประสงค์ขอกู้เงิน

 

หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปไม่ถึง 1 ปี สามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ 2 เท่าของเงินเดือน  วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ 4 เท่า ไม่เกิน 100,000 บาท

2. สมาชิกกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินตาม ข้อ 1. จำนวนต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญรวมกัน ต้องไม่เกิน 2,500,000 บาท

3. สมาชิกที่ขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ต้องมีเงินเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายเพียงพอในการชำระหนี้เงินงวดรายเดือน

4. การชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยกำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 12 งวด

5. สมาชิกสามารถยื่นขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้เมื่อชำระหนี้เงินกู้มาแล้วอย่างน้อย 6 งวด

6. สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหม่ โดยวิธีหักกลบลบหนี้เดิม สหกรณ์ฯ จะมีค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสัญญาใหม่สัญญาละ 100 บาท (กำหนดใช้ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

 

หมายเหตุ  กรุณายื่นเอกสารการกู้เงินก่อนเวลา 11.00 น.  เพื่อจะได้รับเงินในวันเดียวกัน